Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Directorio de profesionales

INICIO > Servicios colegiales > Directorio de profesionales

anterior

FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO

Para formar parte del Directorio profesional de especialidades pedagógicas y psicopedagógicas del COPEC, es necesario:

 

- Ser colegiado/a

- Solicitar el alta mediante el formulario de solicitud

 

Los datos visibles en el Directorio, serán:

- Nombre colegiado/a

- Nombre organización (centro, gabinete, consultoría, entidad ...)

- Datos contacto

- Servicios y especialidades

- Horario de atención

- Fecha alta - Fecha modificación

 

Las solicitudes recibidas serán validadas por el COPEC. Si no indicáis lo contrario, vuestra ficha colegial será actualizada con los datos profesionales que facilitéis en el formulario.FORMULARIO DE SOLICITUD

* campos obligatorios

* DNI/NIE
* Nº colegiado
* Nombre
* Apellidos
Cargo
* Organización
* NIF organización
* Responsable org.
* DNI/NIE responsable
* Cargo responsable
* Dirección
* Municipi
otros:
Dirección (2)
Municipi (2)
otros:
* Teléfono (1)
Teléfono (2)
* E-mail
Web
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

Especialidad(des)

 

 

 

otros:

Servicios
Horario de atención
 He leído y acepto la política de privacidad del COPEC.

En/na , amb DNI/NIE , manifesta la veracitat de les dades de la sol·licitud i sol·licita la incorporació de l’organització al DIRECTORI PROFESSIONAL D’ESPECIALITATS PEDAGÒGIQUES I PSICOPEDAGÒGIQUES del COPEC i es compromet, si el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya li ho demana, a presentar qualsevol documentació que ho acrediti.

Data


TRACTAMENT DADES PERSONALS PER PART DEL COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades aportades en aquesta sol·licitud, seran tractades pel COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA, amb la finalitat de donar curs a la sol·licitud. Consultar la Política de Privacitat.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA, amb domicili a Av. Mistral, 20 bis, entresòl, 2a., 08015 Barcelona, (Barcelona) o enviant un correu electrònic a proteccio.dades@pedagogs.cat junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir.

Té igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (www.apdcat.gencat.cat).

Acceptant i enviat la sol·licitud declara estar informat/da i atorgar el seu consentiment per al tractament esmentat al Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya.


Llegit i conforme,
En/na  amb DNI/NIE
Data

* resultado de la operación
resultado de la operación