Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com DRETS D’IMATGE | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI

DRETS D’IMATGE

CONSENTIMENT PER A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES I DADES

Els fem saber que en les activitats (seminaris, actes, cursos, que fa el COPEC, tant presencials com telemàtiques,) el COL·LEGI OFICIAL DE PEDAGOGIA DE CATALUNYA, Responsable del tractament, pot gravar les ponències i diferents actes per l’arxiu del Col·legi i per passar algun tall per les XXSS, BUTLLET WEB o REVISTA del COPEC.

Per aquest motiu, els sol·licitem l’autorització per captar, reproduir i publicar la seva imatge per fotografia, film o qualsevol altre procediment, inclosos els informàtics, i a utilitzar-la per a finalitats informatives, de comunicació i difusió mitjançant els canals de comunicació del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, tal com s’indica en el paràgraf anterior. 

l’informem que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig). 

Aquestes imatges es conservaran degudament protegides i emmagatzemades. No es comunicaran a tercers, -excepte per obligació legal- ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran degudament bloquejades amb les mesures de seguretat adequades i seguint la normativa vigent.

L’informem que té dret a:

  • Sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-te a Col·legi Oficial Pedagogia de Catalunya (Av. Mistral, 20 bis, entl. 2, 08015 Barcelona), o enviant un correu electrònic a dades@pedagogs.cat, amb una fotocòpia del DNI o document anàleg.
  • Retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La seva retirada no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans.
  • Exercir els seus drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent.