Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com NdP - PROFESSIONALS EN SERVEIS PRIVATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA - PROTOCOLS I NORMATIVA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Vocalies professionals > Vocalia Pedagogia Laboral i d´Empresa

NdP - PROFESSIONALS EN SERVEIS PRIVATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA - PROTOCOLS I NORMATIVA

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya > > NdP - PROFESSIONALS EN SERVEIS PRIVATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA - PROTOCOLS I NORMATIVA


Els/les professionals que treballen en Serveis Privats d’atenció a la infància i adolescència, es troben davant situacions externes que afecten l’atenció que fan als infants i adolescents.

 • La URV i el COPEC, sumen sinèrgies per abordar temes de gran rellevància relacionat amb l’atencio a la Infància i l’Adolescència en Centres, Gabinets, Despatxos i Serveis privats
 • Professionals experts/expertes, han abordat normatives, protocols de protecció a la infància, consentiment parental, protecció de dades i causes jurídiques en què els professionals es poden veure implicats.

Avui ens hem donat cita per abordar temes de gran rellevància relacionats amb l’atencio a la Infància i l’Adolescència en Centres, Gabinets, Despatxos i Serveis privats,, amb la finalitat d’escoltar veus autoritzades sobre normatives, protocols de protecció a la infància, consentiment parental, protecció de dades i causes jurídiques en què els/les professionals es poden veure implicats/des.

Ho ha inaugurat Rosa Rodríguez, presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, qui ha destacat la col·laboració amb la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV per a dur a terme aquesta trobada tan necessària per tractar temes que tenen preocupats a profesionals de la pedagogia i de l’educació que treballen per compte pròpia o per compte d’altri en serveis privats:  "(...) els/les professionals es troben davant situacions relacionades amb conflictes de parella i molts cops en veuen involucrats sense saber ben be què poden fer i què no han de fer, temes que els condicionen i va en detriment de l’atenció a l’infant a l’adolescent."

La presentació i conducció ha anat a càrrec de M. Concepció Torres, responsable dels estudis de Pedagogia de la URV i presidenta de la Comissió de Deontologia del COPEC, qui ha manifestat que havia confusió i dubtes entre els/les professionals i que al llarg del temps s’ha anat donant resposta amb l’ajut dels/de les ponents que avui ens acompanyen, i que calia abordar-ho: " (...) hem pogut veure que hi ha desconeixement sobre temes relacionats amb la Llei de drets de l’Infant, amb els protocols de protecció a la infància, amb la protecció de dades, amb el consentiment parental... i és urgent donar-hi resposta"

Comença Judit Morlanes, pedagoga, responsable d’atenció a la Infància i Adolescència a la DGAIA a Tarragona, explicant que el sistema de protecció al/a la menor d’edat, està basada en la Llei 14/2010 del Parlament de Catalunya, de Drets i Oportunitats de la Ifància i Adolescència, una llei que contempla la necessitat de PROTEGIR TOTA LA INFÀNCIA i que en aquesta tasca totes i tots hi estem compromesos i implicats i molt especialment els i les professionals que estan en contate amb la infància i l’adolescència. Fa un recorregut pel Sistema de Protecció en el que estan implicats El Departament de Treball, Afers Socials i Família -del que depen la DGAIA- i els Ens Locals que tenen la competència d’actuar en les situacions de risc, mitjançant Serveis Socials tant els bàsics com els especialitzats EAIAs. En relació als protocols sobre maltractament, fa esment a què la Llei esmenta que la ciudatania ha de denunciar les situacions que pugui considerar perjudicials pel menor d’edat, en aquest sentit comenta els graus segons sigui la situació: de Risc, de Desemparament, de Falta d’Atenció Parental o de Maltractament, podent notificar-ho al telèfon 116 111, i els professionals, segon el Protocol Marc aprovat el 2017, tenen a disposició els equips EVAMI que assessoren i vehiculen les denuncies. Judit Morlanés acaba comentant que "l’objectiu de la DGAIA és protegir als menors d’edat, sense haver de separar-los de l’àmbit familiar"

Segueix Nina Costas, advocada, delegada de protecció de dades del COPEC i Socia Fundadora de NC-Consultors, que inicia la intervenció recordant que la reglamentació actual en matèria de PROTECCIÓ DE DADES, obliga als responsables de les organitzacions a prendre mesures per a protegir les dades. Adverteix que en un Servei Privat d’Atenció a la Infància i Adolescència, hi ha diferents professionals que tenen accés a les dades dels usuaris/usuàries atesos i que cal tenir en compte: el/la recepcionista, el/la administratiu/va, professionals contractats i col·laboradors externs.  En aquest sentit diu que cal que tots els que hi intervinguin signin un document de confidencialitat on s’expressi quines dades te accés i per a quina finalitat i que ha de guardar el secret de la informació encara que hagi extingit la relació professional/laboral. Entre les obigacions del responsable de les dades està la de tenir protocols per incidències que puguis sorgir i d’accés i rectificació de les dades per part de les persones afectades. Nina Costas, posa èmfasi en què cal tenir el consentiment dels progenitors signat, o per part de qui tingui la pàtria potestad o custòdia. Informa que les denúncies més habituals a l’Agència de Protecció de Dades són la manca de resposta als interessats/des i la cessió de dades sense el consentiment del progenitor/a o tutor/a. Acaba reblant que: "(...) no ens podem prendre a la lleugera les obligacions que tenim en els centres o gabinets privats en relació al deure de confidencialitat de les dades i la seva protecció, més tenint en compte que parlem de dades molt sensibles. El consentiment  és essencial i s’ha de tenir abans de comneçar a fer la intervenció amb l’infant o l’adolescent"

Per la seva banda Manuel Monlleó, advocat i pedagog, assessor jurídic del COPEC i Soci Director de MM Advocats, emmarca la seva intervenció en la Guàrdia i Custòdia, fent referència a la Llei de drets de la infància, a la Declaració dels Drets dels Infants, la Constitució, l’Estatut, entre d’altres, i que un dels actors principals en els litigis de Guàrdia i Custòdia és el Ministeri Fiscal que és qui garanteix els drets del menor d’edat. Comenta que molts dels litigis de parella acaben en acord, però això no vol dir que cadascun vulgui aportar el màxim d’evidències que demostrin  que ells cuidaran millor al fill/filla i aquí és on intenten involucrar al/ a la professional en les seves disputes. Remarca que per més que els progenitors en litigi o els advocats facin demandes al/ a la professional, aquest/a s’ha de mantenir al marge de la disputa parental/marental i no deixar-se arrossegar. Els/les professionals només tenen obligació de respondre a les citacions i demandes de documentació d’un jutge. En aquest sentit comenta que: "Cal tenir en compte que és el/la professional responsable de l’atenció que fa -o ha fet- al menor d’edat, en aquest sentit és el/la professional qui ha de respondre de l’INFORME, per tant tan el seu INFORME com la seva DECLARACIÓ, en cas que calgui, ha de objectiu, rigurós i amb evidències, i no s’ha de deixar intimidar per cap progenitor ni advocat"

Acabada les intervencions, s’ha generat un debat on tant la Nina, la Judit com en Manuel han respòs preguntes i dubtes que han fet els assistents, totes encaminades a ampliar qüestions relacionades amb quan es pot donar informació a l’altre progenitor si no te la custòdia, quan s’ha d’actuar si es te sospita de maltractament, qui te la tutela en cas d’acolliment de familia extensa, què fer quan un progenitor vol manipular el/la professional... a més d’aclarir les qüestions, l’experti les expertes han coincidit en què el/la professional, sempre ha de tenir com a punt de partida i eix vertebrador l’INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR, en qualsevol circumstància, tal com recull la Llei 14/2010 de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència.

El Seminari es clou amb la intervenció de Luís Marqués, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV, qui ha destacat la col·laboració que hi ha entre la URV i el COPEC i que un seminari com el d’avui n’és testimoni. Remarca la importància de la temàtica abordada i la necessitat de donar conèixer i difondre les obligacions i deures relacionats amb protocols i normativa, especialment en l’atenció a la infancia i adolescència: "(...) gràcies a totes i tots els que heu fet possible aquest seminari i molt especialment als ponents per aportar la seva expertesa en un tema tan complexe, però a l’hora molt necessari que tant els nostres estudiants com els professionals han de conèixer"

_________________________________________

SERVEIS PRIVATS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Organitzat per la Facultat de Ciències de l’Educació de la URV i el Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

CONTINGUTS

SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I PROTOCOLS DE MALTRACTAMENT

 • Llei de Protecció a la Infancia i Sistema de Protecció
 • Sospita de maltractament o de falta d’atenció parental
PROTECCIÓ DE DADES I CONSENTIMENT PARENTAL
 • Confidencialitat i protecció de dades dels menors d’edat i de les famílies
 • Consentiment parental en la intervenció als fills/filles
PROCESSOS DE SEPARACIÓ I IMPLICACIÓ DELS/DE LES PROFESSIONALS EN JUDICIS
 • Procés de separació parental i implicacions en la intervenció a la infància
 • Implicacions del/de la professional en processos judicials dela parella

ESPAI DE DUBTES I CONSULTES


INAUGUREN:

 • LLUÍS MARQUÉS, degà de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
 • ROSA RODRÍGUEZ, presidenta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

EXPERTES I EXPERT

 • JUDIT MORLANES, responsable d’atenció a la Infància i Adolescència a la DGAIA
 • NINA COSTAS, advocada, delegada de protecció de dades del COPEC. Socia Fundadora de NC-Consultors
 • MANUEL MONLLAÓ, advocat i pedagog, assessor jurídic del COPEC, Soci Director de MM Advocats
PRESENTA I CONDUEIX:
 • M. CONCEPCIÓ TORRES, responsable dels estudis de Pedagogia de la URV i presidenta del a Comissió de Deontologia del COPEC

Aula Virtual de Pedagogia - Plataforma Zoom
Activitat lliure prèvia inscripció

Data de publicació: 11/5/2021