Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMUNICAT CGCOPYP SOBRE LA LOMLOE | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COMUNICAT CGCOPYP SOBRE LA LOMLOE

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COMUNICAT CGCOPYP SOBRE LA LOMLOE


El Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, davant l'aprovació de le llei d'educació LOMLOE vol deixar constància que:

Per principi democràtic, totes les lleis han de ser discutides amb la societat civil, sense excepció. La llei LOMLOE, s'aprova sense el concurs, no només de la societat civil, sinó, ni tan sols, del debat amb els experts.

En el nostre comunicat: LOMLOE; LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE, DEL 5 DE MARZO DE 2020*,  posem de relleu la necessitat del consens des de la Comunitat Educativa per afrontar els grans problemes que assolen el nostre sistema educatiu, reptes com el fracaç i l'abandonament escolar i que les diferents lleis educatives -ja portem vuit des de la Transisió, impulsades des de posicions partidistes- no han sabut fins el moment superar.

En aquest comunicat insistíam que era necessari un projecte legislatiu amb major fortaleza pedagògica que garantís la seva eficàcia i que ni la pedagogia ni els seus professipnals havien participat en el projecte de llei que es presentava. I ens posàvem a la seva disposició per col·laborar i participar amb el Ministeri en el disseny de la política educativa futura.

Aquest Consejo General, que ha estat trebllant amb els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats en els mesos anteriors, vol assenyalar que des dels grups parlamentaris se'ns va prometre un debat que finalment no s'ha produït. Amb els Grups vam vehicular les nostres esmenes (APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY LOMLOE**), i els vam fer partíeps de les nostres preocupacions sobre el Projecte de Llei i la necessitat de:

a) La creació d'un COS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA (...)
b) Incorporar l'ORIENTACIÓ EDUATIVA en l'etapa d'Educació Primària, amb els professionals mencionats en l'apartat a).
c) Incorporar a la licenciatura i al grau de PEDAGOGÍA en el cos d'especialistes en PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA. (...)
d) dotar de major nombre de professionals al COS D'ORIENTACIÓ, per extensió, de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES.
e) Dotar de major nombre de professionals al COS DE PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA, per extensió, de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES
El Pacte d'Estat educatiu ja està signat. Va ser la Constitució española de 1978 que estableix els punts bàsics i claus envers l'educació. Aquest Consejo General manifesta que cap govern de l'Estat s'ha compromès al desenvolupament d'aquesta pacte, que cap llei d'educació aprovada en els últims quaranta anys, ha estat acompanyada d'un diagnòstic tècnic i pedagògic, rigorós i indiscutible, deixant les decisions a l'albir dels interessos ideològics imperants en cada moment.

Un clar exemple s'ha constatat tristement durant aquesta pandèmia. La digilitació de l'educació que s'està prometent en els últims vint anys, no existeix ni a nivell de dispositius ni a nivell formatiu pedagògic del professorat. I que també ha evidenciat el Consell mitjançant el comunicat: REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-2020***. Des de fa anys, aquest Consejo General, ha vingut advertint de la necessitat de tenir una formació del professorat, d'accés i permanent, adequada. No sembla raonable que la formació pedagògica no sigui feta per pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i llurs facultats, i en aquests moments, s'estiguin perdent oportunitats que, al fi i al cap, va en detriment dels estudiants.

L'opcionalitat d'elecció de centre del sistema públic espanyol, ha sigut un punt fort del propi sistema reconegut internacionalment. No es considera oportú ni just, i menys sense debat, incrementar la tensió i el desconcert amb una llei orgànica educativa en la dicotomia escola pública/concertada. El repte és entendre l'escola de forma holística com un servei públic, allunyat de reduccionismes i de falta polèmica pública/concertada. És innegable que hi ha dos xarxes d'escoles però un sol model. El repte es millorar l'escola pública i l'escola concertada. reconèixer el servei que presten ambdues a la societat, aprofitant les millors aportacions de cadascuna per una educació equittiva, inclusiva i de qualitat.

De la mateixa forma, i tal y com hem vingut defensant, l'atenció individual a tot l'alumnat i a llurs famílies és un dèficit estructural que no compta amb els efectius mínims i està molt allunyada de les consideracions de diverses institucions internacionals. No s'ha tingut en compte les aportacions que aquest Consejo ha fet, a través dels Grups Parlamentarism sobre l'orientació educativa, especialitat de la pedagogia, que continua infradotada permeten que el desenvolupament d'aquests funcions tans extraordinàriament tècniques, siguin dutes a termes per personal sense la formació suficient ni necessària.

El mateix passa amb les aportacions que ha fet el Cosnejo en matèria d'Educació Especial que tampoc s'ha escoltat. L'atenció a l'alunmat i llurs famílies que per diferents motius necessitan un recolzament individualitzat, continuaran a mercè de l'esforç extraordinari de l'escassa dotació de titulats en pedagogia que porten a terme la seva tasca. L'increment hauria de ser notable així com el manteniment d'aquells centres que, degut a les complexes situacions diagnòstiques de part de l'alumnat, necessiten unes condicions que els centres ordinaris no poden aportar.

Per últim, la LOMLOE, és una llei més que s'ha aprovat sense ser discutida, debatuda, consensuada i millorada amb al Comunitat Educativa. És per això que fem una crida a les administracions competents en matèria educativa per a què facilitin un ampli debat i comptin amb la Comunitat Educativa i amb els experts en educació que són els pedagogs/gues i els psicopedgogs/gues per afrontar els reptes educatius que necessita la nostra societat.

_________________________

* CGCOPYP: LOMLOE; Ley Orgánica de Modificación de la LOE 5/03/2020 https://cgcopyp.org/index.php/archivos/147
** CGCOPYP: APORTACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY LOMLOE 25/06/2020 https://cgcopyp.org/index.php/archivos/278
*** CGCOPYP: REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES PEDAGÒGICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CURSO 2019-2020
http://www.pedagogs.cat/DOC/COGCOPYP_Comunicado_EvaluacionCompetencias_covid19.PDF

Data de publicació: 14/12/2020