Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COGCOYP -APORTACIONS A L´AVANTPROJECTE DE LLEI LOMLOE | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Relacions institucionals > Consejo de Colegios de Pedagogía

COGCOYP -APORTACIONS A L'AVANTPROJECTE DE LLEI LOMLOE

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COGCOYP -APORTACIONS A L´AVANTPROJECTE DE LLEI LOMLOE

APORTACIONS A L'ANVANPROJECTE DE LLEI LOMLOE

Amb la presentació del Projecte de llei LOMLOE, el nostre anterior COMUNICAT “LOMLOE: LLEI ORGÀNICA DE MODIFICACIÓ DE LA LOE” (*) i respecte a algunas de las funcions dels PEDAGOGS/GUES y PSICOPEDAGOGS/GUES professionals dels Departaments d'Orientació, aquest Consell General de Col·legis de Pedagogs i Psicopedagogs vol informar i manifestar, que:

1.- Els Departaments d'Orientació tenen en les titulacions actuals de PEDAGOGIA i PSICOPEDAGOGIA una més que adequada i completa composició, que ha vingut a desenvolupar amb competència i eficàcia llurs funcions i a cumplir amb els objectius que, des dels Departaments d'Orientació, han de respondre davant dels equips docents, l'alumnat, les famílies i la Comunitat Educativa en general.

2.- L'Orientació educativa, personal, vocacional, acadèmica..., no és només acompanyament, va molt més enllà, sense voler ser exhaustius destacarem el diagnòstic pedagògic i la pedagogia sistèmica, com dos elements claus en l'ORIENTACIÓ EDUCATIVA, així com l'abordatge multifactorial de cada educand de totes les etapes educatives. Qualificació i competència de la que PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, donen crèdit com s'ha fet evident al llarg del temps, sent els PEDAGOGS/GUES professionals amb llarga trajectòria dins del Sistema Educatiu espanyol. En aquest sentit aquest Consell de Col·legis de Pedagogs i Psicopedagogs en el seu escrit al Ministeri d'Educació i al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, advoca PER UNA PROFESSIÓ REGULADA (**) ja que en la seva llicenciatura i grau, són els únics titulats universitaris que garanteixen una formació completa, profunda i adequada:

“(…), siguin professions regulades i que les titulacions de pedagogia i psicopedagogia siguin reconegudes com els professionals adequats per aquests dos àmbits, no exlusius del sistema educatiu, sinó també en sanitat, justícia, menors d'edat i social on és imperativa aquesta regulació."

3.- Països del nostre entorn immediat, van entendre que l'ORIENTACIÓ EDUCATIVA era un pilar fonamental de qualsevol sistema educatiu modern. Així, junt amb altres mesures de pes, ha vingut a posicionar-los en unes ràtios d'èxit del sistema, notables. El fracàs escolar, l'absentisme, la inclusivitat, l'abandonament prematur del sistema, són variables que mesuren de forma directa i inequívoca la salut de qualsevol sistema educatiu.

4.- El Sistema educatiu espanyol hauría d'apostar per augmentar la qualitat, l'equitat i l'èxit dels alumnes, pel que des d'aquest CONSELL es considera que, un factor clau és consolidar als professionals que estan, des de fa anys, desenvolupant llurs funcions en ORIENTACIÓ EDUCATIVA, regulant el COS DE PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES.

5.- Per algunes funcions, com l'acompanyament d'educands en contextos entròpics, algunes noves titulacions demanen entrar en el Sistema Educatiu, com han fet públic el Consell General de Col·legis d'Educadors/res Socials. No podem oblidar que, els PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, ha sigut i són els professionals amb la formació de grau adequat i idònia, amb capacitat diagnòstica i amb un repertori de tècniques i estratègies úniques en el ventall de graus actuals.

6.- La solució no és incorporar noves titulacions que, al nostre entendre, solaparíen les funcions dels actuals professionales que estem a ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PEDAGOGS/GUES, PSICOPEDAGOGS/GUES). Amb total seguretat, l'augment de la dotació de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES donaría resposta a les necessitats del sistema i resoldríen en bona mesura els problemes que afecten al nostre sistema educatiu.

7.- Com a representants dels PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, volem comentar a modus d'anècdota, que el concepte de PEDAGOGIA és un terme que la classe política, dirigent o en l'oposició, citen de forma continuada i contínuament. I el que no sembla tan anecdòtic és que la dotació en recursos profesionals de PEDAGOGS/GUES i PSICOPEDAGOGS/GUES, els més legitimats per parlar de PEDAGOGÍA, és de les més escasses d'Europa i no pas amb poca diferència.

8.- La classe política ha d'entendre, comprendre i compartir la realitat. La ràtio amb la que actualment es treballa a ORIENTACIÓ EDUCATIVA en cap cas, en tot l'Estat, baixa de 600 alumnes. Aquesta dada ha de fer comprendre que la solució no passa per incorporar noves titulacions, amb formació insuficient i funcions paral·leles a les que ja es desenvolupen en el fet que aquí tractem, sinó en augmentar els efectius professionals d'aquells titulats que sí contemplen aquesta formació, per extensión, el grau y llicenciatura de PEDAGOGIA y la llicenciatura de PSICOPEDAGOGIA.

9.- Actualment, en el marc legislatiu educatiu, el terme inclusivitat i equitat marca la tendència. És a dir, que cap educand per les seves circumstàncies personals, socials, econòmiques o familiars quedin enrere. això resulta sumament fàcil de dir, però l'abordatge pedagògic a desplegar és extraordinàriament complex. I venim a referir-nos de nou al punt d'aquest escrit: realment cal pensar que professionals amb escassa formació pedagògica puguin ser eficaços en la inclusivitat? La idoneïtat dels titulats en PEDAGOGIA i en PSICOPEDAGOGIA que, a més de la competència demostrada en l'ORIENTACIÓ EDUCATIVA, desenvolupen funcions pedagògiques amb infància en risc i famílies com hem vingut reivindicant amb motiu de la proposta de “COMUNICAT SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA FRONT A LA VIOLÈNCIAx” (***)

10.- Per tot el que 'sha exposat, aquest Consell General de Col·legis Oficials de Pedgogs i Psicopedagogs, vol manifestar i sol·licitar les següents mesures a incloure en la futura legislació educativa, Projecte de llei LOMLOE i el seu desenvolupament, presentat per la MINISTRA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL el passat març de 2020:

a) La creació de un COS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA, restringit als professionals que actualment, y des de fa anys, estan desenvolupant llurs funcions i que, com han demostrar, tenen la formació acadèmica i competència adequada i idònia. Parlem dels llicenciats en PSICOPEDAGOGIA i dels llicenciats i graduats en PEDAGOGIA. No és una posició excloent, sinó, conseqüent amb la formació de base universitària. Las llicenciatures i els graus.

b) Incorporar l'ORIENTACIÓ EDUCATIVA a l'etapa d'Educació Primària, amb els profesionals esmentats en l'apartad a).

c) Incorporar a la llicenciatura i al grau de PEDAGOGIA, en el cos d'especialistes en PEDAGOGIA TERAPÈUTICA. Fem èmfasi en aquest punt perquè resulta il·lògic que sota l'epígraf PEDAGOGIA TERAPÈUTICA no s'ncloguin als PEDAGOGS/GUES.

d) Dotar de major nombre de professionals al COS D'ORIENTACIÓ, o sigui de PEDAGOGS/GUES I PSICOPEDAGOGS/GUES.

e) Dotar de major nombre de professionals al COS DE PEDAGOGÍA TERAPÈUTICA, o sigui, de PEDAGOGOS/AS.


Enrique Castillejo y Gómez
President
Consejo   General   Colegios   Oficiales   de Pedagogos y Psicopedagogos de España

 25/06/2020

____________________

(*) COGCOPYP LOMLOE; LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE” https://cgcopyp.org/index.php/archivos/147
(**) COGCOPYP: “MANIFIESTO POR UNA PROFESIÓN REGULADA” https://cgcopyorg/wp-content/uploads/2019/06/MANIFIESTO-POR-UNA-PROFESI%C3%93N-REGULADA.pdf
(***) COGCOPYP “COMUNICADO SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA” https://cgcopyp.org/index.php/archivos/263

Data de publicació: 25/6/2020