Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Manifest COPEC i la figura del psicòleg educatiu<br> | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > > >

Manifest COPEC i la figura del psicòleg educatiu

Davant l'instrusisme professional per part de certs col·legis professionals i també tenint en compte l'allunyament del sistema educatiu que la figura del professional pedagog/a està sofrint per part de les Administracions tan Central com Autonòmica,

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA fa el següent MANIFEST, perquè és deure del Col·legi sortir en defensa de la professió pedagògica. Participant també del MANIFEST elaborat pel Pro Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos que es pot descarregar al final d'aquest escrit.

El COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA informa i demana la màxima adhesió i ressò, perquè la política educativa ha d'estar per damunt d'interessos partidistes.

 

MANIFEST DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

DAVANT L'ACORD SOBRE LA INSERCIÓ DEL PSICÒLEG EDUCATIU EN EL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL NO UNIVERSITARI

Davant l'acord signat pel Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, la Conferencia de Decanos de Psicologia de las Universidades Españolas, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos i associacions diverses de pares, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya,

 

MANIFESTA:

 

1.- Haver fet arribar a la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en data 15 de Setembre de 2007, la proposta sobre els Departaments d'Orientació dels centres educatius en el marc de la Llei Orgànica d'Educació (LOE)[1] on es presentava la necessitat de la figura dels pedagogs/gues en els centres educatius com a mitjà per a "la conquesta d'una formació personalitzada que proporcioni una formació integral en coneixements, habilitats i valors" (LOE, Art 1)[2], segons dicta la llei "hi haurà serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional" (LOE, Art. 157)[3].

En aquest document, adjunt, es fa palesa la preocupació del col·lectiu de pedagogs/gues davant la necessitat de prioritzar l'atenció a la diversitat per a detectar a temps qualsevol problemàtica educativa específica o especial en els alumnes, orientar en les sortides educatives i professionals, orientar al professorat i també incidir en les famílies, en totes les etapes educatives.

 

2.- Haver fet arribar també l'esmena d'ampliació a l'esborrany de les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres: Secundària públics, Novetats 2009/10 per part del Col·legi de Pedagogs  de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicòleg de Catalunya, amb data 28 de maig de 2009.

 

Vist això i davant l'esmentat acord, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya,

 

DENUNCIA:

 

1.- Haver sofert menyspreu públic vers un col·lectiu professional per quant el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos  expressa públicament:

"que les necessitats educatives només poden estar satisfetes mitjançant professionals qualificats"  greuge que no podem deixar impune.

 

2.- Que és tasca del Pedagog/a la detecció del fracàs escolar, problemes de convivència i qualsevol necessitat que pugui presentar el centre, l'alumnat o el professorat. Fer un diagnòstic pedagògic i analitzar la problemàtica és clau, i la professionalitat es demostra mitjançant estratègies que aportin solucions i millores en la qualitat educativa, per a la qual cosa el pedagog/a és el professional especialitzat escaient.

Així doncs, havent analitzat els punts del document presentat, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya,

 

DEMANA:

 

1.- La retirada del document presentat puix que la figura del psicòleg educatiu no existeix i per tant es tracta d'intrusisme professional.

 

2.- No es pot justificar simplement aquest professional mitjançant la realització d'un màster de 60 crèdits, davant l'existència del Màster en Orientació Educativa centrat en l'autèntica praxi educativa.

 

3.- La resposta pública tant per part del Ministerio de Educación com per part de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Autònoma de Catalunya, esmenant la falta d'ètica professional per part del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

 

4.- El reconeixement de la Pedagogia com a baluard del saber científic de l'educació en totes les seves dimensions.

 

5.- La revalorització de la figura del pedagog/a en els centres educatius.

Finalment, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya proclama que la política educativa d'un país mereix més respecte del demostrat fins ara mitjançant les posicions de poder d'una part del col·lectiu de la psicologia i la sociologia en el disseny de les lleis educatives de les quals el pedagog/a fa temps ha estat exclòs.

 
Junta de Govern
20 de novembre de 2010
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
 
MANIFEST DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA  >>>
 

MANIFEST PRO-CONSEJO COLEGIOS OFICIALS DE PEDAGOGOS Y PSICOPEDAGOGS >>>


[1] LEY ORGÀNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm 106, 4 mayo 2006)
[2] LOE, Art. 1, f: "La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que proporcione una educación integral en conocimientos, destrezas y valores"
[3] LOE, Art 157, h:"la existencia de servicios profesionales especializados en la orientación educativa, psicopedagógica y profesional"

Data de publicació: 20/11/2010