INICI

IV Jornada EDPA – una mirada crítica

Col·legi de Pedagogs de Catalunya >  > IV Jornada EDPA – una mirada crítica<br>

 

 

El passat 11 de novembre de 2010 es portà a terme la IV Jornada de l’Espai de Debat Permanent i Aplicat (EDPA), del que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya en forma part, amb el tema Els Serveis Socials: agents de control o agents de transformació social?

 

 

Un tema molt ben trobat però poc explotat durant el transcurs de la jornada, atès que la representació política, com era d’esperar, va fer Campanya Política sense entrar en el seu anàlisi i debat, com hauria sigut desitjable.

 

En la presentació de la Jornada i inauguració, Pepin de la Rosa va explicar els orígens de l’EDPA, creat l’any 2004, i la feina feta fins ara com la participació en l’elaboració de la Llei de Serveis Socials i les propostes presentades a la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. Va posar l’èmfasi en què l’EDPA el formaven més de noranta entitats vinculades als serveis socials i als diferents agents que hi intervenen: col·legis i associacions professionals, sindicats, entitats prestadores de serveis, etc., i que el seu valor és que totes les decisions d’aquesta plataforma estan guiades pel consens de totes les entitats que en formen part.

 

Va acompanyar la inauguració de la IV Jornada la ponència de Teresa Crespo, representant de l’EDPA al Comitè d’Avaluació de Necessitats Formatives als Serveis Socials, qui va fer una anàlisi de les plataformes de debat que al voltant del teixit associatiu, l’anomenat tercer sector, vinculats als serveis socials, havia aparescut d’uns anys ençà, de les que destacà l’EDPA que neix en un moment d’efervescència dels Serveis Socials en ple procés de canvi de paradigma, canvi que va des de l’assistencialisme cap el dret del ciutadà a rebre serveis de qualitat.

 

Un gir qualitatiu tant en la gestió com en la intervenció que propicia les recents lleis aprovades en el marc dels Serveis Socials:

 

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials

- Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 

- Decret 142/2010, d’11 doctubre, de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

 

El punt fort de la IV Jornada estava centrat en la Taula Rodona de Representació Parlamentària que, a partir d’unes preguntes prèvies facilitades per l’EDPA, havien de pronunciar-se sobre aspectes relacionats amb: les prioritats, la qualitat, el valor, el finançament, la privatització dels serveis socials, la lluita contra la pobresa, entre d’altres. Preguntes que no podem detallar atès que no en disposem del seu contingut.

 

Davant les preguntes adreçades als Grups Parlamentaris, els ponents van basar la seva exposició, tal i com el COPEC havia manifestat a la Comissió de Treball de l’EDPA: els que governen van exaltar les excel·lències del que havien fet en matèria de Serveis Socials durant el seu mandat, mentre que els que estaven a l’oposició van posar de relleu el que no havia fet el govern o s’havia fet malament i el que farien en cas de governar. El seu nivell d’anàlisi va brillar per la seva absència, en unes intervencions buides de contingut i avorrides.

 

Dirigint una mirada crítica a la IV Jornada de l’EDPA, caldria dir que va ser organitzada de forma precipitada. Emergència, segons el COPEC, no necessària i que va propiciar que el contingut fos preparat tant en “petit comité”, que no s’ha pogut consensuar en el si de l’EDPA, un dels valors i punts forts d’aquest espai de debat, tal i com Pepin de la Rosa manifestava en la inauguració de la IV Jornada.  

Aquesta precipitació en l’organització de la IV Jornada de l’EDPA, ha tingut també com a conseqüència poc impacte, l’assistència va rondar sobre les 30 persones (comptant els membres d'EDPA), entre els professionals de l’àmbit dels Serveis Socials bàsics i especialitzats, que són els qui veritablement poden plantejar al Sistema Polític els punts febles del sistema dels serveis socials.