Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com COMPAREIXENÇA DEL COPEC AL PARLAMENT DE CATALUNYA | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > Presidència > Institucional

COMPAREIXENÇA DEL COPEC AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya >  > COMPAREIXENÇA DEL COPEC AL PARLAMENT DE CATALUNYA

  • El Col·legi Oficial de Pedagogia ha fet una Compareixença al Parlament de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu, representat per la seva presidenta M. Victòria Gómez.
  • M. Victòria Gómez, ha fet una contundent defensa de la necessitat que el PEDAGOG/A i del PSICOPEDAGOG/A estigui en totes les etapes educatives, obligatòries i post-obligatòries, del Sistema Educatiu, per avançar vertaderament cap a una ESCOLA INCLUSIVA

Barcelona, 20 de setembre de 2022

Avui,  la presidenta del COPEC, M. Victòria Gómez, ha fet una compareixença al Parlament de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu, ponència en la que ha agraït al president de la Comissió Sr. RAÜL MORENO, l’oportunitat d’aportar l’experiència del COPEC i per extensió la dels Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues, en aquest procés d’assolir l’equitat i la qualitat dins del Sistema Educatiu, en el què tot l’alumnat se senti acollit i acompanyat en el seu desenvolupament personal, cognitiu i social.

Una intervenció que la presidenta, ha basat en 3 eixos:

La figura del pedagog/a i psicopedagog/a (*) en el sistema educatiu i llurs funcions, en aquest capítol ha destacat amb contundència que "En l’àmbit escolar, el pedagog/a aborda i intervé en l’educació, la formació i l’assessoria pedagògica, en l’orientació i acompanyament personal, professional, acadèmic i/o familiar, en l’atenció a la diversitat, en la formació de docents i en el disseny i adaptació de materials curriculars i educatius. Tot i així, no cal oblidar que, a més de la formació en diagnòstic en dificultats d’aprenentatge o avaluació diagnòstica,  innovació educativa i processos d’ensenyament-aprenentatge, també es forma en processos socioeducatius per tal de portar a terme projectes de desenvolupament humà contextualitzats."

Què entenem com a inclusió i sistema educatiu: on ha fet un a distinció important entre "Escola inclusiva i Inclusió escolar"
"L’escola inclusiva és que aquella que s’adapta a l’alumne/a, és a dir l’alumne/a se sent acollit/da en aquesta escola perquè li respon a les seves necessitats reals. Per contra inclusió escolar no és això, sinó que significa que  l’alumne/a s’inclou a l’escola sense que aquesta faci cap canvi, per tant la inclusió escolar és simplement una inclusió física."

"La inclusió escolar ve dels anys 80 i es considera superada per l’escola inclusiva que és un pas superior perquè l’alumne/a participa en l’aula, en la seva educació d’acord amb les seves capacitats i junt amb els altres i els altres junt amb ell, així l’escola i el sistema exigeix a tots d’acord amb les seves capacitats, el que en sap més, més, i el qui en sap menys doncs menys però tots junts."

Punts significatius de l’informe de la Comissió d’inclusió

1) Concepció errònia que hi ha sobre l’escola inclusiva:

"Encara es continua considerant que l’escola inclusiva afecta només l’alumnat amb necessitats educatives especials, que l’atenció d’aquest alumnat és responsabilitat principal del personal de suport i que la seva inclusió depèn fonamentalment de la provisió d’aquests suports específics addicionals. quan el que ajudaria seria modificar la mateixa pràctica professional i la dinàmica de l’aula per a què tothom se sentís acollit"

2) Demanda sostinguda en el temps pel COPEC per garantir la prevenció de situacions de vulnerabilitat, la inclusió des d’edats primerenques i més enllà de l’Educació obligatòria.

"És en aquest punt que demanem la  incorporació  de la figura de l’Orientador/a Educatiu/va (perfil de pedagog/a o psicopedagog/a) a les diferents etapes educatives amb tasques i funcions similars a les desenvolupades a l’actualitat per l’orientador/a a Secundària. Tots sabem de la importància de l’estimulació primerenca, la formació del llenguatge i la socialització de l’infant des de les primers edats. Però també sabem que ja des de les primeres edats es comencen a detectar les dificultats, per aquest motiu demanem la incorporació de l’orientador/a pedag@g/psicopedag@g des de la llar i des d’educació infantil. Observar, avaluar, preveure dificultats, assessorar famílies i sobre tot acompanyar en les transicions tan importants de 0-3 I de 3-6anys."

La presidenta conclou la seva intervenció explicant que  "... la inclusió no es pot improvisar, necessita temps, formació de qualitat, perfils professionals adients (avui parlem de pedagogs/gues però també caldria incloure els perfils de salut que es necessiten dins el centre,  com també els desplegament dels CEEPSIRS (Centre d’educació especial proveïdor de serveis i recursos en l’escola ordinària) la reducció de ràtios i dotació econòmica."

Des del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, agraïm les iniciatives d’aquesta índole en què des del poder legislatiu s’esperona al poder executiu, comptant amb la necessària veu de la Comunitat Educativa, tanmateix cal tenir en compte que cal preservar també una atenció de qualitat de la ma dels/de les professionals que estan desenvolupant la seva tasca amb vocació, passió i més voluntat que mitjans. Només cal recordar l’època del confinament en què gràcies als equips docents, als orientadors/res, al personal educatiu de suport, es va poder avançar i pal·liar molts situacions de vertadera vulnerabilitat.

No oblidem que els pedagogs/gues i els psicopedagogs/gues, estan desenvolupant funcions i tasques dins del Sistema Educatiu, que des d’altres disciplines -fora de l’escola- les reivindiquen com si no s’estiguessin duent a terme. Ans al contrari, els equips docents i d’orientació dels Centres Educatius cobreixen totes les necessitats de l’alumnat, el que cal és augmentar aquesta dotació de professionals, no pensar en incloure perfils que solapin aquestes funcions.


(*) Ens referim als LLICENCIATS EN PSICOPEDAGOGIA

Data de publicació: 22/9/2022