Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com EL COL·LEGI DE PEDAGOGS DAVANT EL RD 43/2015 QUE MODIFICA ELS GRAUS UNIVERSITARIS | Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

INICI > El COPEC > La veu del COPEC

EL COL·LEGI DE PEDAGOGS DAVANT EL RD 43/2015 QUE MODIFICA ELS GRAUS UNIVERSITARIS


TOT PER REAL DECRET. ARA PASSEM AL 3+2

EL COL·LEGI DE PEDAGOGS DAVANT EL RD 43/2015 QUE MODIFICA ELS GRAUS UNIVERSITARIS

En el procés de Bolonya 2000-2010 els agents acadèmics i professionals van apostar pel 3+2 opció majoritària a Europa, però malgrat això el Ministeri d’Educació va decretar al 2007 el 4+1, ara quan s’ha d’avaluar aquests plans d’estudi de grau, el Ministeri torna a actuar decretant el 3+2.

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya insta a les autoritats competents per a què la presa de decisions en educació es faci amb coherència, debat i participació dels agents socials implicats.

 

El procés d’adaptació de l’Espai Europeu d’Educació Superior[1]  de 1999 va suposar un canvi de paradigma important en l’estructura dels estudis universitaris, d’una banda a causa de la indefinició del Ministeri d’Educació durant el termini d’adaptació 2000-2010 i, d’altra, perquè tant la comunitat educativa com la professional van veure una oportunitat per l’equiparació amb Europa, amb el què significava de reconeixement per les titulacions universitàries a casa nostra.

Els agents acadèmics i professionals des del primer moment van apostar per 3 anys d’estudis de grau més 2 anys de postgrau -conegut pel 3+2- opció majoritària adoptada per la Comunitat Europea. Però, malgrat això, el Ministeri d’Educació va decretar[2] , amb molt poc marge de temps, que els GRAUS fossin de 240 crèdits ECTS[3] i que els MÀSTERS de post graduació de 60, posicionant-se d’aquesta forma pel 4+1 a contra corrent amb la tendència europea.

En aquell moment, el 2007, es va iniciar un periple en els àmbits acadèmics i professionals per fer les projeccions de què significava que el Ministeri hagués imposat graus de 4 anys. Les Universitats van haver de fer un gran esforç per passar les Diplomatures (de 3 anys) a 4 anys i també per valorar quines titulacions es deixaven d’oferir, com va passar amb la Llicenciatura de 2n cicle de Psicopedagogia que va passar a Màster Oficial.

El canvi de paradigma de l’EEES va comportar costos importants, tant per pèrdues de titulacions com per la confusió social i professional que va generar i que encara genera. En aquest context el Col·legi de Pedagogs de Catalunya[4] va participar activament amb la xarxa ANECA[5] i al costat de les universitats[6] com agent professional en el disseny dels Graus de Pedagogia[7]. Així mateix va lluitar per a què els estudis de Pedagogia tinguessin continuïtat en totes les universitats catalanes, tot i que malauradament, no va poder evitar que la FPCCD de la URLL optés per no adaptar la Llicenciatura de Pedagogia al Grau.

Els Graus implementats, in extremis, el curs 2009-2010 només han pogut gaudir d’una promoció 2013-2014 i encara estan convivint amb els plans d’estudis anteriors que no s’extingiran totalment fins el 2015-2016. Quan semblava que el que tocava era avaluar el desenvolupament dels graus 4+1 arriba una nova “proposta” per real decret[8], que comporta tornar a dissenyar els graus de tres anys i projectar els màsters oficials de dos anys per arribar als doctorats.

En el RD 43/2015 el Ministeri especifica que aquest canvi és necessari per tal de poder igualar a Europa les titulacions. Però és que això ja se sabia al 2007! perquè no es va fer aleshores? perquè sempre s’ha de fer la feina dues vegades? perquè avaluar uns plans que ja estan en extinció? no seria millor començar a pensar en els nous dissenys?... moltes preguntes que no troben resposta.

S’ha argumentat que aquest canvi és per afavorir als nostres universitaris i per a què al moure’s per Europa tinguin més facilitats per trobar feina si la titulació és equiparable en duració i programa, però es tornen a plantejar qüestions que fan trontollar aquesta teoria. En un moment en què moltes famílies han de treballar el doble per poder pagar les matrícules universitàries, la pregunta és si hi hauran dos nivells de titulacions relacionades amb la capacitat econòmica de la família. No serà el mateix tenir un grau que tenir un grau i un màster, els preus de matrícula de cada titulació es preveuen molt diferents i els màsters acostumen a tenir preus elevats. Hi haurà recursos perquè tothom hi pugui accedir? com es pot veure més preguntes...

El govern espanyol ha deixat en mans de les universitats la decisió de passar de graus de quatre anys (240 crèdits) a tres (180 crèdits), explica el mínim i el màxim. Cal esperar que les universitats actuaran amb sentit comú i es coordinaran a l’hora de dissenyar una mateixa titulació, seria inimaginable que una mateixa titulació a una universitat es programés de 4 anys i una altra de 3, però la possibilitat existeix.  Una altra qüestió que es posa de manifest és si serà suficient tres anys i l’eterna problemàtica sobre la distància entre formació i professió, caldrà buscar espais de col·laboració i coordinació entre l’àmbit acadèmic i el professional per a què la formació dels futurs professionals estigui d’acord amb l’exigència del seu exercici en el mercat de treball.

Tot plegat genera incertesa i desconcert en tots els sectors de la societat, en aquest sentit els col·legis professionals han de manifestar-se per tal que els nous programes acadèmics continuïn oferint estudis que aportin a la nostra societat bons professionals. Els sindicats, al seu torn, estan preocupats pels dubtes sobre la creació d’ajuts per accedir a tots els nivells superiors d’ensenyament.

És important que els estudis quedin equiparats amb els dels altres estats europeus, tot i que ja ho haguessin hagut de fer en la primera reforma, però el més important és que es faci correctament i amb coherència. En aquesta nova reforma –per RD- les universitats tenen un paper clau i caldrà que ho gestionin de manera coordinada per a què, tot i tenint en compte el context competitiu en què s’està immers, garanteixin qualitat i equitat per a què tothom tingui les mateixes oportunitats.

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya com a representant dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues, insta a les autoritats competents a què la presa de decisions en matèria educativa, en aquest cas d’educació superior, es faci amb coherència, amb debat i participació dels agents implicats.

En aquest sentit, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, fa una crida a les universitats per a què tinguin en compte els criteris professionals que aporta cada col·legi a l’hora de dissenyar els plans d’estudis, una demanda que adreça especialment a les universitats que imparteixen el Grau de Pedagogia i el Màster Oficial de Psicopedagogia que, tot respectant la seva independència acadèmica, es coordinin en els continguts dels plans d’estudis de les diferents facultats, d’una banda per a què no hagi dispersió en el corpus de coneixement dels pedagogs/gues i psicopedagogs/gues i, d’altra, per a què es tingui en compte els seus contextos d’actuació professional[9] : l’educatiu, el social i el d’empresa.

Així mateix que hagi, també, coherència i coordinació, en els continguts que es convaliden en els Màsters Oficials afins com per exemple el del Màster de Formació del Professorat, amb la finalitat d’evitar disparitat de criteris i que els pedagogs i pedagogues no hagin de tornar a cursar continguts pedagògics que ja han cursat i que són inherents al Grau de Pedagogia.

El COPEC reitera íntegrament el contingut del  MANIFEST DEL COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA SOBRE EL GRAU DE PEDAGOGIA[10], destacant-ne  que:

“(…) La professió pedagògica no només té tradició sinó que, a més d’un present viu, té també assegurada una projecció en el futur.”

"(...) invertir i apostar per la Pedagogia és apostar per la millora de l’educació i la formació, que vol dir treballar pel futur de les persones en totes les seves dimensions."


Junta de Govern
Col·legi de Pedagogs de Catalunya
10 de febrer de 2015


[1] Declaració conjunta dels ministres europeus d'Educació reunits a Bolonya el 19/06/1999, http://www.eees.es/es/eees-desarrollo-cronologico
[2] Real Decret 1393/2007, del 29 d’octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias, BOE 260, 30-10-2007.
[3] European Credit Transfer and Accumulation System - http://ec.europa.eu/education/tools/ects_en.htm
[4] El Grau de Pedagogia a Bolonya - http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=430&i=ca
[5] Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación http://www.aneca.es/ 
DISEÑO DE LAS TITULACIONES DE GRADO DE ‘PEDAGOGÍA'Y ‘EDUCACIÓN SOCIAL'- http://www.pedagogs.cat/doc/Estudi_XarxaAneca.pdf
[6] El Grau de Pedagogia a les universitats http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=468&i=ca&gd=10
[7] Carta de suport al grau de pedagogia adreçada als Degans de Pedagogia i Ciències d’Educació de les universitats catalanes http://www.pedagogs.cat/doc/GrauPedagogia_CartaDegans.pdf
Carta de suport al grau de pedagogia adreçada al Conseller d'Universitats, de la Generalitat de Catalunya http://www.pedagogs.cat/doc/CartaConsellerUnis_30-01-08.pdf
[8] Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, BOE 29, de 03/02/2015
[9] ÀMBITS I FUNCIONS DEL PEDAGOG I PSICOPEDAGOG: http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=427&i=ca
PROGRAMA DE LA JUNTA DE GOVERN 2014-2018: http://www.pedagogs.cat/DOC/ProgramaJuntaGovern_2014-2018.PDF

Data de publicació: 10/2/2015