INICI > El Col·legi > Manifestos

anterior

SUPORT MANIFEST EN DEFENSA DELS NOSTRES GRANS

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > El Col·legi > SUPORT MANIFEST EN DEFENSA DELS NOSTRES GRANS

La Junta de Govern del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, davant la situació dramàtica que estàn vivint les residències de gent gran i l'atenció domiciliària a causa de la pandèmia, donem suport al Manifest que s'ha publicat en defensa dels drets de les persones grans, principals victímes del CONVID-19. Compartim el clam que es fa en el Manifest i considerem que és d'extrema necessitat adoptar mesures urgents per a què els Centres puguin tenir tot el suport i ajut per a cuidar els NOSTRES GRANS, proporcionant els recursos materials i humans per a evitar que es propogui el CONVID-19 entre els/les residents, i se suma al reconeixement i agraïment a la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta situació d’emergència sanitària i social.

________________________________________

MANIFEST D’ENTITATS VINCULADES A LA DEFENSA DELS DRETS DE LA GENT GRAN

Davant de la situació de greu emergència sanitària que patim a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia provocada pel coronavirus, les entitats i les associacions vinculades a la defensa dels drets de la gent gran manifestem el següent:

  • Mitjançant les informacions emeses per les autoritats, l’àmbit científic i els mitjans de co-municació, coneixem els greus efectes que està provocant aquesta pandèmia, especialment en les persones grans.
  • Les persones grans, per raons d’edat, patim malalties i patologies cròniques que ens situen, en aquests moments, com a persones amb alt risc d’infectar-nos i, consegüentment, de con- tagiar el nostre entorn.
  • Moltes persones grans, independentment de si vivim a residències, en estades temporals a centres sociosanitaris o a domicilis particulars, disposem de serveis que, ja abans de l’esclat de la pandèmia, tenien una dotació de recursos in- suficient per garantir un servei digne a les per-sones usuàries.

Per tot això, DEMANEM a totes les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES dotades de competències (ajun-taments, Generalitat i Govern de l’Estat):

IMPLANTAR immediatament els  protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient a la gent gran, optimitzant els recursos: transport sanitari, assistència sanitària a les llars i residències, teleassistència, servei d’atenció domiciliària…

PROPORCIONAR tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar aquesta situació, així com tots els equips de protecció individual imprescindibles per a les treballadores i treballa- dors així com per als familiars, l’entorn de la persona malalta i la mateixa persona malalta.

ASSEGURAR que els equips de cures pal·liatives (PADES) prestin assistència a les persones que ho necessitin al seu domicili o al centre residencial.

ASSEGURAR que, en el supòsit que la malaltia porti al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.

Les entitats i les associacions adherides a aquest manifest expressem el nostre reconeixement i agraïment a la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta si-tuació d’emergència sanitària i social.

Barcelona, 24 de març de 2020

Data de publicació: 26/3/2020