INICI > Serveis col·legials > Mediació - Habilitació

Habilitació Mediadors/res amb formació no homologada

FINALITZACIÓ TERMINI INSCRIPCIÓ AL REGISTRE CMDPC:

Us recordem que el proper dia 28 de juliol de 2015 acaba el termini d’inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones que no posseeixen una formació homologada.El dia 7 d’agost de 2014 va entrar en vigor “ORDRE JUS/245/2014, de 28 de juliol de 2014, per la qual s’estableixen els requisits i les condicions necessàries per a la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya de les persones que no posseeixen una formació homologada.” 

Aquesta Ordre té per objecte regular el procediment per a la inscripció en els registres generals del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC) de les persones que, no posseint una formació homologada, la puguin acreditar amb la seva experiència i coneixements en mediació.

A part de tenir un títol universitari i estar col·legiat/da, caldrà acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació a través de l’experiència i els coneixements.

En concret cal:

a) Acreditar formació en mediació de conflictes en els àmbits familiar i/o en alguns dels camps de l’àmbit del dret privat, equivalent o superior a la formació homologada pel CMDPC, impartida per un centre o institució acreditat. O, bé, es pot acreditar docència, com a formador, en l’àmbit de la mediació en dret privat i familiar, per un temps equivalent o superior a la formació homologada pel CMDPC, impartida en un centre o institució acreditat.

b) Acreditar experiència pràctica mitjançant la intervenció com a mediador o mediadora en sis mediacions, en aquells conflictes familiars o dels àmbits del dret privat per als quals es demana la inscripció al registre, que s’hagin realitzat els darrers cinc anys.

També es determina com s’ha de fer la Sol·licitud d’Inscripció, que te el termini d’un any des de l’entrada en vigor de l'Ordre,  i la documentació que cal aportar.

El llistat de les formacions homologades (d’acord amb l’Ordre JUS/428/2012) es pot consultar a l'apartat Formació homologada de la web del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.

Per qualsevol dubte o consulta podeu adreçar-vos al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, que analitzarem cas per cas la possibilitat d’acollir-se a aquesta possibilitat d’habilitació en mediació.


Data de publicació: 25/8/2014