INICI > Serveis col·legials > Mediació - Habilitació

Habilitació Mediadors/res

Per formar part del registre de persones mediadores familiars del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, entitat depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, segons estableix el reglament de la llei 15/2009: 

Article 17

Les persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya

17.1 La condició de persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’adquireix mitjançant la inscripció en els registres generals de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

17.2 Poden sol·licitar la inscripció en els registres generals de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Tenir una titulació universitària oficial.

b) Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització corresponent, d’acord amb el que estableix en l’article 18.

c) Estar col·legiada en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a l’Administració.


Article 18 Formació específica inicial homologada (*)

18.1 Per obtenir la inscripció com a persona mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya s’ha d’acreditar una formació específica en mediació impartida per centres docents universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions.

18.2 La formació s’estructura en una part general sobre mediació, una part de competències i habilitats personals i una part relativa a l’especialització en mediació, ja sigui familiar o relativa als altres àmbits del dret privat.

18.3 Per ordre del departament competent en matèria de dret civil es determinaran les matèries necessàries per a l’homologació dels programes de formació en mediació de conflictes en els àmbits familiar i de dret privat i la durada mínima dels cursos. Aquest programa defineix les competències de la persona mediadora, els continguts formatius, el tipus de matèria presencial o pràctica, les metodologies docents i les formes d’avaluació i, si escau, les matèries de les quals resten exemptes les persones sol·licitants de la inscripció amb una titulació universitària prèvia que les comprèn de manera específica.

18.4 La formació s’acredita mitjançant un mínim de 80% d’assistència efectiva als cursos, la realització de pràctiques i la superació de les formes d’avaluació aplicades. 

Disposar d'una pòlissa de Responsabilitat Civil per a l'exercici professional de la Mediació.

CURSOS HOMOLOGATS PER LA NOVA LLEI DE MEDIACIÓ >>>

SOL·LICITUD REGISTRE MEDIACIÓ DRE PRIVAT-COPEC

SOL·LICITUD REGISTRE MEDIACIÓ FAMILIAR-COPEC

MÉS INFORMACIÓ>>>


(*) La formació mínima és de 110 hores la part bàsica comuna i 60 hores per cada especialitat (familiar o bé dret privat). Per tal que s’acrediti la formació, aquesta haurà de ser homologada per Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.


Data de publicació: 10/2/2013